Select a language:
Press Release

County Health Officer Issues Advisory Against Fentanyl Opioid Overdose

(Santa Ana, CA) – Due to recent cases of fentanyl-related overdose, County Health Officer Dr. Clayton Chau advises the public to recognize the signs of opioid overdose and call 9-1-1 immediately if they believe someone is overdosing.

“Fentanyl is a synthetic opioid that is a major contributor to fatal and nonfatal overdoses in the U.S.,” says Dr. Chau. “Even in small doses, it can be deadly, and national statistics show that over 150 people die every day from overdoses related to synthetic opioids like fentanyl. It is critical that our public understands how to recognize the signs of opioid overdose and what to do if they think someone is overdosing.”

According to the Centers for Disease Control and Prevention, the signs of opioid overdose include:

 • Small, constricted “pinpoint pupils”
 • Falling asleep or losing consciousness
 • Slow, weak, or no breathing
 • Choking or gurgling sounds
 • Limp body
 • Cold, clammy, and/or discolored skin

It may be hard to tell whether a person is high or experiencing an overdose. If you think someone is overdosing but aren’t sure, it’s best to treat the situation like an overdose and follow these steps from the CDC:

 1. Call 9-1-1 immediately.
 2. Administer naloxone, if available. (Naloxone is a life-saving medication that can reverse the effects of opioid overdose and can be obtained without a prescription at a local pharmacy. Many insurance carriers including Medi-Cal and Medicare cover naloxone free of charge)
 3. Try to keep the person awake and breathing.
 4. Lay the person on their side to prevent choking.
 5. Stay with them until emergency workers arrive.

For more facts on fentanyl, please visit cdc.gov/stopoverdose/fentanyl.

###

Source


El Funcionario de Salud del Condado Emite una Advertencia contra la Sobredosis de Opioides de Fentanilo

(Santa Ana, CA) – Debido a los recientes casos de sobredosis relacionados con el fentanilo, el Dr. Clayton Chau, Funcionario de Salud del Condado, aconseja al público que reconozca los signos de sobredosis de opioides y llame al 9-1-1 inmediatamente si cree que alguien tiene una sobredosis. 

"El fentanilo es un opioide sintético que contribuye en gran medida a las sobredosis mortales y no mortales en los Estados Unidos", dice el Dr. Chau. "Incluso en pequeñas dosis, puede ser mortal, y las estadísticas nacionales muestran que más de 150 personas mueren cada día por sobredosis relacionadas con opioides sintéticos como el fentanilo. Es fundamental que nuestro público entienda cómo reconocer los signos de sobredosis de opioides y qué hacer si cree que alguien tiene una sobredosis."

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los signos de sobredosis de opioides son los siguientes:

 • Pupilas pequeñas y constreñidas
 • Quedarse dormido o perder el conocimiento
 • Respiración lenta, débil o inexistente
 • Ahogos o gorgoteos
 • Cuerpo flácido
 • Piel fría, húmeda y/o descolorida

Puede ser difícil saber si una persona está drogada o tiene una sobredosis. Si piensa que alguien tiene una sobredosis pero no está seguro, lo mejor es tratar la situación como si fuera una sobredosis y seguir estos pasos de los CDC:

 1. Llame inmediatamente al 9-1-1.
 2. Administre naloxona, si está disponible. (La naloxona es un medicamento que salva vidas y que puede revertir los efectos de la sobredosis de opioides y que se puede comprar sin receta en una farmacia local. Muchas compañías de seguros, incluidas Medi-Cal y Medicare, cubren de forma gratuita la naloxona.)
 3. Intente mantener a la persona despierta y respirando.
 4. Acueste a la persona de lado para evitar que se ahogue.
 5. Quédese con ella hasta que llegue el personal de emergencia.

Para más información sobre el fentanilo, visite cdc.gov/stopoverdose/fentanyl.

###

Source


Ủy Viên Đặc Nhiệm Y Tế Quận Cam Ban Hành Khuyến Cáo Liên Quan Đến Việc Lạm Dụng Thuốc Gây Nghiện Fentanyl Opioid

(Santa Ana, CA) – Vì các trường hợp lạm dụng thuốc gây nghiện Fetanyl mới đây, Ủy Viên Đặc Nhiệm Y Tế Quận Cam, Bác Sĩ Clayton Chau khuyến cáo công chúng nhận thức những dấu hiệu của việc lạm dụng thuốc dễ gây nghiện Opioid và gọi điện thoại cấp cứu 9-1-1 ngay lập tức nếu họ nghĩ rằng ai đó hiện đang lâm vào tình trạng lạm thuốc.

Bác Sĩ Chau phát biểu: “ Thuốc Fetanyl là loại thuốc ma túy tổng hợp của opioid là một nguyên nhân chính đã gây nên tình trạng lạm dụng thuốc gây tử vong hay dù không tử vong trên toàn nước Hoa Kỳ. Ngay cả với một liều lượng nhỏ, đều có thể gây tử vong, và thống kê toàn quốc cho thấy mỗi ngày có hơn 150 người đã thiệt mạng từ việc lạm dụng thuốc gây ra bởi thuốc tổng hợp opioids tương tự như fentanyl. Điều tối quan trọng là cộng đồng chúng ta phải hiểu rõ làm thế nào nhận thức được những dấu hiệu lạm dụng thuốc opioid và phải làm gì nếu họ đoán ai đó hiện đang bị lạm thuốc.”

Theo Cơ Quan Bài Dịch Liên Bang (CDC), những dấu hiệu cho thấy đã bị lạm thuộc opioid bao gồm:

 • Con Ngươi ở mắt thâu nhỏ lại
 • Buồn ngủ hay mất sự tỉnh táo
 • Chậm, yếu, hay không còn thở
 • Nghẹt thở hay tiếng kêu ồng ộc
 • Thân hình ẻo lả, mất sức
 • Lạnh, Lạnh toát mồ hôi, và/ hay da đổi màu

Thật khó đoán là một người trong tinh trạng phê hay bị lạm thuốc. Nếu quý vị nghĩ rằng người đó đang bị lạm thuốc nhưng không biết chắc, tốt nhất để chữa trị trong tình trạng bị lạm thuốc và áp dụng ba phương thức từ Cơ Quan CDC:

 1. Gọi 9-1-1 ngay lập tức
 2. Sử dụng thuốc Naloxone, nếu có sẵn. (Naloxone là loại thuốc cứu mạng có thể làm thay đổi hiệu quả của sự lạm dụng opioid và có thể mua tại các dược phòng mà không cần toa bác sĩ. Nhiều hãng bảo hiểm kể cả Medi-Cal và Medicare đều chấp thuận trả tiền cho thuốc Naloxone, người tiêu thụ không cần phải trả.)
 3. Cố gắng giữ bệnh nhân tỉnh táo và vẫn thở.
 4. Đặt bệnh nhân nằm nghiêng để tránh khỏi bị nghẹt thở.
 5. Luôn luôn bên cạnh bệnh nhân cho đến khi nhân viên cấp cứu hiện diện.

Muốn biết thêm chi tiết về fentanyl xin vào trang mạng cdc.gov/stopoverdose/fentanyl.

###

Source