Select a language:
Press Release

National Health Survey is Coming to Orange County

NHANES, the nation's mobile health survey, has been traveling across the country learning about the health of the US. population since 1960.

(Santa Ana, CA) – The National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), the most comprehensive survey of the health and nutritional status of the U.S. population, is coming to Orange County, CA, beginning on January 6, 2023.
 
Why Orange County? All counties and cities in the United States have a chance to be selected for the NHANES and, this year, Orange County is one of 15 counties selected to be part of this initiative. Each year, only 5,000 residents nationwide are chosen to participate in NHANES, conducted by the National Center for Health Statistics (NCHS), part of the Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
 
NHANES provides important national data on critical public health issues. “NHANES serves as the nation’s ‘health check-up’ by going into communities throughout the country to collect health information,” said Brian C. Moyer, PhD, Director of the National Center for Health Statistics (NCHS). “The survey provides a wealth of important data about many of the major health and nutritional issues affecting the country.” 

Why Should Every Eligible Resident Participate in NHANES?

 • Participants receive a free and comprehensive health and nutrition evaluation.
 • Participants help develop and evolve national health programs and policies.
 • Participants receive a token of appreciation for their time.
 • All information collected is confidential, as required by law

Since 1960, NHANES has had a prominent role in improving the health of all people living in the U.S. NHANES data address critical health concerns, such as obesity, diabetes, and cardiovascular disease.  Public health officials, legislators, and physicians use this information to develop sound health policies, direct and design health programs, and services, and expand the health knowledge of the nation. NHANES data also help produce national references and standardized growth charts used by pediatricians across the country.
 
NHANES collects a broad range of data that affect the lives of everyone in the country, regardless of age, addressing everything from air quality to the low-fat and “light” foods found in grocery stores. Now more than ever, collecting timely information on the status of the nation’s health is critical.  An NHANES team of health professionals, nutritionists, and health technicians is heading to Orange County and urges everyone who has been selected for the survey to participate.
 
Residents will have an invitation-only opportunity to participate in NHANES. Addresses are randomly sampled within the county. By selecting participants this way, when combining data from all counties visited this year, NHANES data can more accurately represent the U.S. population.
 
Households will be sent one or more letters inviting them to be part of NHANES by completing a brief online questionnaire to see if anyone in their home is eligible to take part. Those eligible will be contacted by an NHANES representative to set up a telephone health interview at a convenient time, followed by a health examination that takes place in the NHANES mobile examination center.  While no medical care is provided directly in the mobile examination center, a report on physical findings is given to each participant, along with an explanation of those findings from survey medical staff.  All information collected in the survey is kept confidential and individual privacy is protected by law. NHANES is taking all precautions needed, as recommended by the CDC, to keep survey participants and staff safe by following guidelines on social distancing, use of personal protective equipment, handwashing, and sanitation of the mobile examination center and all equipment.

The National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) is a national survey that monitors the health and nutritional status of adults and children across the United States conducted by the National Center for Health Statistics (NCHS), part of the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). https://www.cdc.gov/nchs/nhanes/participant.htm

# # #
 

CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT SỨC KHỎE QUỐC GIA SẮP ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI QUẬN ORANGE

NHANES, chương trình khảo sát sức khỏe di động quốc gia, đã đi khắp cả nước để tìm hiểu về tình hình sức khỏe của dân cư Hoa Kỳ kể từ năm 1960.

 

Chương trình Khảo sát Nghiên cứu Sức khỏe và Dinh dưỡng Quốc gia (NHANES), chương trình khảo sát toàn diện nhất về tình trạng sức khỏe và dinh dưỡng của dân cư Hoa Kỳ, sắp trở lại Quận Orange, CA kể từ ngày 6 tháng 1 năm 2023
 
Tại sao chọn Quận Orange? Tất cả các quận và thành phố tại Hoa Kỳ đều có cơ hội được chọn tham gia vào NHANES và, năm nay, Quận Orange là một trong 15 quận được chọn để tham gia sáng kiến này. Mỗi năm, chỉ có 5.000 cư dân trên toàn quốc được chọn để tham gia NHANES, do Trung tâm Thống kê Sức khỏe Quốc gia (NCHS), thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật (CDC), tiến hành.
 
NHANES cung cấp dữ liệu quốc gia quan trọng về các vấn đề sức khỏe công cộng bức thiết. “NHANES đóng vai trò là 'cuộc kiểm tra sức khỏe' quốc gia, bằng cách đi đến các cộng đồng trên cả nước để thu thập thông tin, sức khỏe,” Tiến sĩ Brian C. Moyer, Giám đốc Trung tâm Thống kê Sức khỏe Quốc gia (NCHS) cho biết. “Chương trình khảo sát này cung cấp nguồn dữ liệu quan trọng về nhiều vấn để sức khỏe và dinh dưỡng chính đang gây ảnh hưởng trên cả nước.”
 
Tại sao Tất cả Cư dân Đủ Điều kiện Nên Tham gia vào NHANES?

 • Người tham gia sẽ được đánh giá tình trạng sức khỏe và dinh dưỡng toàn diện hoàn toàn miễn phí.
 • Người tham gia sẽ giúp xây dựng và phát triển các chương trình và chính sách về y tế quốc gia.
 • Người tham gia sẽ được nhận quà tri ân cho thời gian họ dành ra.
 • Toàn bộ thông tin thu thập đều được bảo mật, theo quy định của luật pháp.

Kể từ năm 1960, NHANES đã đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện sức khỏe của tất cả cư dân đang sinh sống tại Hoa Kỳ. Dữ liệu của NHANES đề cập tới những vấn đề sức khỏe bức thiết, chẳng hạn như bệnh béo phì, tiểu đường và bệnh tim mạch. Các cơ quan thẩm quyền về y tế công cộng, các nhà lập pháp và bác sĩ dùng thông tin này để đưa ra những chính sách y tế hiệu quả, thành lập và hướng dẫn các chương trình và dịch vụ sức khỏe thích hợp, cùng lúc gia tăng nền tảng kiến thức về sức khỏe của quốc gia. Dữ liệu của NHANES cũng giúp tạo ra các tài liệu tham khảo quốc gia và biểu đồ tăng trưởng tiêu chuẩn hóa được sử dụng bởi các bác sĩ nhi khoa trên toàn quốc.
 
NHANES thu thập một loạt các dữ liệu ảnh hưởng đến cuộc sống của tất cả mọi người trong cả nước, bất kể tuổi tác, liên quan tới mọi vấn đề, từ chất lượng không khí đến chủng ngừa và các thực phẩm ít béo và "nhẹ" có trong các cửa hàng tạp hóa. Hơn bao giờ hết, việc thu thập thông tin kịp thời về tình trạng sức khỏe của quốc gia là vô cùng quan trọng. Một nhóm gồm các chuyên gia y tế, chuyên gia dinh dưỡng và kỹ thuật viên y tế của NHANES đang đến Quận Orange và đặc biệt kêu gọi tất cả những người đã được chọn cho chương trình khảo sát sẽ tham gia đầy đủ.
 
Cư dân sẽ có cơ hội tham gia NHANES thông qua thư mời. Địa chỉ được lấy mẫu ngẫu nhiên nằm trong Quận Orange. Bằng cách lựa chọn người tham gia theo hình thức này, khi thu thập dữ liệu từ tát cả các quận mà chúng tôi sẽ ghé thăm năm nay, dữ liệu NHANES có thể có tính đại diện cao hơn cho dân số Hoa Kỳ.
 
Các hộ gia đình sẽ được gửi một hoặc nhiều thư mời họ tham gia NHANES bằng cách hoàn thành bảng câu hỏi trực tuyến ngắn để xem có ai trong nhà họ đủ điều kiện tham gia hay không. Một đại diện của NHANES sẽ liên hệ với những người đủ điều kiện để bố trí phỏng vấn về sức khỏe qua điện thoại vào thời gian thuận tiện, sau đó sẽ tiến hành khám sức khỏe tại trung tâm thăm khám lưu động của NHANES. Mặc dù trung tâm khám sức khỏe lưu động không trực tiếp cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế nhưng mỗi người tham gia sẽ nhận được một bản báo cáo về kết quả khám thể chất, và nhân viên y tế của chương trình khảo sát sẽ giải thích về các kết quả đó. Mọi thông tin thu thập từ cuộc khảo sát đều được bảo mật và quyền riêng tư cá nhân được bảo vệ theo luật. NHANES đang áp dụng mọi biện pháp phòng ngừa cần thiết, theo khuyến nghị của CDC, để đảm bảo an toàn cho những người tham gia và nhân viên của chương trình khảo sát bằng cách tuân theo các hướng dẫn về giãn cách xã hội, sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân, rửa tay và vệ sinh trung tâm khám sức khỏe lưu động cũng như mọi trang thiết bị.

Chương trình Khảo sát Nghiên cứu Sức khỏe và Dinh dưỡng Quốc gia (NHANES) là chương trình khảo sát quốc gia thực hiện giám sát tình trạng sức khỏe và dinh dưỡng của người lớn và trẻ em trên toàn Hoa Kỳ do Trung tâm Thống kê Sức khỏe Quốc gia (NCHS), thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật (CDC), tiến hành. https://www.cdc.gov/nchs/nhanes/participant.htm

###
 

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD SE LLEVA A CABO EN EL CONDADO DE ORANGE

NHANES, la encuesta de salud móvil de la nación viaja por todo el país aprendiendo sobre la salud de la población de Estados Unidos desde 1960.
 

La Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición (NHANES, por sus siglas en inglés), el estudio más amplio para aprender del estado de salud y nutrición de la población de Estados Unidos se pone en marcha en el condado de Orange a partir del 6 de enero de 2023.
 
¿Por qué el condado de Orange County?
Todos los condados de los Estados Unidos tienen la oportunidad de ser seleccionados y este año, el condado de Orange, fue seleccionado para ser parte de esta iniciativa.
 
Cada año, 5000 personas de todo el país tienen la oportunidad de participar en la más reciente Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición (NHANES, por sus siglas en ingles), la cual lleva a cabo el Centro Nacional de Estadísticas de la Salud (NCHS, por sus siglas en inglés), parte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).
 
“NHANES sirve como el 'chequeo médico de salud' de la nación, visitando a las comunidades de todo el país para recopilar información de salud", dijo Brian C. Moyer, PhD, director del Centro Nacional de Estadísticas de Salud (NCHS, por sus siglas en inglés). “La encuesta proporciona una gran cantidad de datos importantes sobre muchos de los problemas principales de salud y nutrición que afectan al país.”
 
¿Por qué cada residente elegible debería participar en NHANES?

 • Cada participante puede ayudar a desarrollar y mejorar las políticas y programas nacionales de salud.
 • Los participantes reciben una evaluación completa y gratuita de salud y nutrición.
 • Toda la información coleccionada es confidencial, tal como lo exige la ley.
 • Los datos se usan solo para crear estadísticas de salud y no se comparte con ninguna otra agencia.
 • Los participantes reciben una muestra de agradecimiento por su tiempo.

Desde 1960, NHANES ha tomado una parte importante en mejorar la salud de todas las personas que viven en los Estados Unidos. Los datos de NHANES cubren problemas de salud importantes como la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Funcionarios de la salud pública, legisladores y médicos usan la información que se reúne en NHANES para crear políticas de salud sólidas, para dirigir y diseñar programas y servicios de salud y para expandir el conocimiento acerca de la salud en el país. Además, gracias a los datos de NHANES se han creado puntos de referencia a nivel nacional y tablas de crecimiento que usan pediatras en todo el país.

 
NHANES colecta datos de salud que afectan la vida de todos en el país; incluyendo todo desde la calidad del aire hasta los alimentos bajos en grasa que se encuentran en las tiendas de comestibles. Ahora más que nunca es esencial la recopilación de información recientes sobre el estado de salud de la nación.
 
Un equipo de profesionales de la salud, nutricionistas y técnicos de la salud de NHANES se dirigen hacia el condado de Orange y esperan que participen todos aquellos que cuenten con la suerte de ser seleccionados para la encuesta. Los residentes tendrán la oportunidad de participar solo por invitación. Las direcciones son escogidas al azar dentro del condado de Orange. Al seleccionar a los participantes de esta manera, y al combinar datos de todos los condados visitados este año, los datos de NHANES pueden representar la población del país en total.
 
A los hogares se les enviará una o más cartas invitándoles a ser parte de NHANES completando un breve cuestionario en línea para ver si alguien es elegible para participar en su hogar. Cualquier persona elegible será contactada por un representante de NHANES para programar una entrevista de salud telefónica en un tiempo conveniente, seguida de un examen de salud que se lleva a cabo en el centro de examen móvil de NHANES. No se ofrece atención médica directamente en el centro de examen móvil, pero se dan informes de resultados a cada participante junto con una explicación que da el personal médico de la encuesta. Toda la información reunida en la encuesta se mantiene confidencial y la privacidad está protegida por la ley.
 
NHANES está tomando todas las precauciones necesarias según lo recomendado por los CDC para mantener seguros a los participantes de la encuesta y al personal siguiendo las pautas de los CDC sobre el distanciamiento social, el uso de equipo de protección personal, lavado de manos y limpieza del centro de examen móvil y todo el equipo.

La Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición (NHANES, por sus siglas en inglés) es una encuesta nacional que monitorea el estado de salud y nutrición de adultos y niños en los Estados Unidos realizada por el Centro Nacional de Estadísticas de Salud (NCHS), parte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Para más información: https://www.cdc.gov/nchs/nhanes/participant/spanish/participant-es.htm

###

 

ORANGE 카운티에서 국민건강조사 실시
 

NHANES 미국 국립 이동식 건강 설문조사로, 1960년부터 전국 국토를 횡단하며 미국인의 건강을 조사해 왔습니다.
 
미국의 건강과 영양에 대한 가장 종합적인 조사인 NHANES(National Health and Nutrition Examination Survey)가 2023년 1월 6일부터 캘리포니아 오렌지 카운티에서 돌아왔습니다.

 

Orange 카운티에서 실시하는 이유 미국의 카운티와 시라면 어디든 NHANES에 선정될 수 있는데, 올해는 Orange 카운티가 15개 카운티 중 하나로 선정되어 이번 계획 대상이 되었습니다. 매년 전국에서 단 5,000명의 주민만이 질병관리센터(CDC) 산하 국립보건통계센터(NCHS)에서 실시하는 NHANES의 참여자로 선정됩니다.
 
NHANES는 중대한 국민 건강 문제와 관련하여 국가적으로 중요한 정보를 수집합니다. 국립보건통계센터(NCHS) 센터장인 Brian C. Moyer 박사는 “NHANES 전국의 카운티를 방문하여 건강 정보 수집함으로써 국가 ‘건강 검진 검사’ 역할을 맡습니다설문조사를 통해 국가에 영향을 미치는 수많은 주요 건강 문제와 영양 문제에 대한 중요 정보를 방대하게 수집할  있습니다."라고 말했습니다.

자격 있는 거주민이 모두 NHANES에 참여해야 하는 이유

 • 참여자는 무료 종합 건강 검진과 영양 평가 정보를 받을 수 있습니다.
 • 참여자는 국가 건강 프로그램 및 정책을 개발하고 개선하는 데 기여할 수 있습니다.
 • 참여자는 참여 시간에 대한 감사의 표시를 받을 수 있습니다.
 • 모든 수집 정보는 관련 법에 따라 기밀로 유지됩니다.

NHANES는 1960년부터 미국 거주자의 건강을 증진하는 중요한 역할을 했으며, NHANES로 얻은 정보는 비만, 당뇨, 심혈관 질환과 같은 주요 건강 문제를 다루는 데 도움이 되었습니다. 이러한 정보는 공중 보건관계자, 입법자, 의사들의 건실한 보건 정책 수립, 보건 프로그램과 서비스 설계 및 관리, 그리고 국가적인 보건 지식의 확충에도 기여합니다. NHANES 정보는 미국 소아과의사가 사용할 수 있는 국가 표준 및 표준화된 성장 도표를 마련하는 데에도 도움이 됩니다.

NHANES는 나이와 관계없이 미국 거주민의 생명에 영향을 미치는 광범위한 정보를 수집하며, 이는 대기질부터 예방접종과 식료품점에서 찾을 수 있는 저지방 식품과 "경식"에 대한 정보까지 모든 정보를 아우릅니다. 지금은 그 어느 때보다도 국민의 건강 상태에 관한 정보를 시의적절하게 수집하는 것이 중요합니다. 건강전문가, 영양학자, 보건 관련 기술자로 구성된 NHANES 팀은 Orange 카운티에서 본 설문조사의 참여자로 선정된 모든 주민에게 적극 참여할 것을 강력히 권장합니다.
오직 초대받은 거주민만 NHANES에 참여할 수 있는 기회가 주어집니다. 주소 표본은 Orange 카운티에서 무작위로 선정됩니다. 이런 식으로 참여자를 선정함으로써 올해 방문한 모든 카운티의 정보를 조합할 때 NHANES 정보는 미국 인구를 보다 정확하게 대변할 수 있습니다.

각 가정에는 NHANES에 참여하도록 초대하는 서신이 하나 이상 발송됩니다. 가족 구성원 중 참여 자격을 갖춘 구성원을 파악할 수 있도록 간단한 온라인 질문지에 응답해주시면 됩니다. NHANES 상담원이 자격을 갖춘 분들께 연락하여 편한 시간에 전화로 건강 인터뷰를 진행한 후, NHANES 이동식 검진 센터에서 실시하는 건강 검진을 받도록 안내합니다. 이동식 검진 센터에서 직접 치료를 하지는 않지만 각 참가자에게 건강 진단 보고서 및 조사 의료진의 소견서를 전달해 드리겠습니다. 본 설문조사에서 수집된 모든 정보는 기밀로 유지되며, 개인의 사생활은 법에 따라 보호됩니다. NHANES는 질병관리센터가 권장하고, 사회적 거리두기, 개인 보호 장비 사용, 손 세척, 이동식 검진 센터 및 모든 장비의 위생에 관한 지침을 준수함으로써 조사 참가자와 직원의 안전을 보호하는데 필요한 모든 예방 조치를 취하고 있습니다.

국민건강영양조사(NHANES) 미국 전역의 성인과 아동의 건강 상태와 영양 상태를 관찰하기 위해 질병관리센터(Centers for Disease Control and Prevention, CDC) 산하 국립보건통계센터(National Center for Health Statistics, NCHS)에서 실시하는 국가 설문조사입니다https://www.cdc.gov/nchs/nhanes/participant.htm

###

 

即将在 Orange 郡开展全国健康调查

全国健康与营养检查调查(NHANES),自二十世纪六十年代以来,始终在全国各地巡回开展美国移动健康调查,了解美国人的健康状况。

 

全国健康与营养检查调查(NHANES)是对美国人健康和营养状况最全面的调查,将于06/01/2023开始,再次在 CA 州 Orange 郡开展。
 
为什么选择 Orange 郡?美国的所有郡和市都有机会被选择参加 NHANES。今年,Orange 郡是被选择参加该项计划的 15 个郡之一。每年,全美只有 5,000 名居民被选择参加由美国疾病控制与预防中心(CDC)下属的国家卫生统计中心(NCHS)开展的 NHANES。
 
NHANES 提供有关关键公共卫生问题的重要全国数据。国家卫生统计中心(NCHS)主任 Brian C. Moyer 博士说:NHANES 通过进入全国各地的社区收集健康信息,起到对美国人进行‘健康检查’的作用。该调查提供了有关影响美国众多主要健康和营养问题的大量重要数据。”
 
为什么每个符合条件的居民都应当参加 NHANES?

 • 参加者接受免费和全面的健康和营养评估。
 • 参加者帮助制定和发展国家卫生计划和政策。
 • 参加者会收到感谢他们所花费时间的小额报酬。
 • 根据法律要求,会对收集的所有信息保密。

自从二十世纪六十年代以来,NHANES 在改善在美国生活的所有人的健康方面发挥了杰出的作用。NHANES 数据反映肥胖、糖尿病和心血管疾病等重要健康问题。公共卫生官员、立法者和医生利用这些信息制定健全的卫生政策、指导和设计卫生计划和服务,并扩大对全国人健康状况的了解。NHANES 数据还有助于生成全国儿科医生使用的全国参考资料和标准化生长图表。

NHANES 收集了影响美国每个人(无论年龄大小)生活的广泛数据,涉及从空气质量到疫苗接种以及食品店内出售的低脂和“减脂”食品等各方面的信息。及时收集有关美国人健康状况的信息现在比以往任何时候都更加重要。一个由卫生专业人士、营养师和卫生技术人员组成的 NHANES 团队正前往 XXX 郡,极力敦促所有被选择参加的人参与该项调查。
 
只有受邀请的居民有机会参加 NHANES。居民地址是在 XXX 郡内以随机抽样的方式获取的。通过以这种方式选择参加者,当 NHANES 数据与今年接受调查的所有县的数据综合在一起时,才能更准确地代表全美人口的状况。
 
家庭将收到一封或多封邀请函,请他们通过填写一份简短的在线调查问卷了解他们家中是否有人有资格参加 NHANES。NHANES 代表将与符合条件的人联系,安排在方便的时间进行电话健康访谈,然后在 NHANES 移动检查中心进行健康检查。虽然巡回检查中心不直接提供医疗护理服务,但会向每位参加者提供一份检查结果报告,以及调查医务人员对这些检查结果的解释。调查中收集的所有信息均会得到保密,个人隐私受法律保护。NHANES 正在按照 CDC 的建议采取所有必要的预防措施,通过遵循有关保持社交距离、使用个人防护设备、洗手以及保证移动检查中心和所有设备的卫生等指南,确保调查参加者和工作人员的安全。

全国健康与营养检查调查(NHANES)是一项全国性调查,由美国疾病控制与预防中心(CDC)下属的国家卫生统计中心(NCHS)开展,监测全美成人和儿童的健康和营养状况。https://www.cdc.gov/nchs/nhanes/participant.htm

###