Select a language:

OC Health Care Agency Advises Residents and Visitors to Beware of Foodborne Illness

Press Release

(Santa Ana, CA) – The OC Health Care Agency’s Environmental Health Division advises the public against consuming food and beverages made or sold by street food vendors that do not possess a valid health permit.

Mobile food facilities and street vendors that operate with a health permit are expected to follow food safety laws and are subject to routine health inspections by Environmental Health. These vendors will have an identifying sticker issued by the County of Orange on the vehicle or cart, and can provide proof of permit or health inspection from Environmental Health.

Examples of health permits issued by the County of Orange:

Street food vending operated by food operators that do not possess a health permit pose a serious public health risk to residents and visitors in Orange County. Such vendors often possess unsafe makeshift equipment, do not follow proper food safety and handwashing practices, and utilize unverified food sources, storage, and handling. Environmental Health has received multiple foodborne illness complaints attributed to street food operations that do not have a health permit. 

If you think you became ill after consuming food from a street food vendor, please call (714) 433-6418 or fillness@ochca.com.

For information regarding the Food Safety Program at the Environmental Health Division, please visit ocfoodinfo.com.

###

Source


La Agencia del Cuidado de la Salud del Condado de Orange Advierte a Residentes y Visitantes Tener Cuidado con las Enfermedades Transmitidas por los Alimentos

(Santa Ana, CA) – La División de Salud Ambiental de la Agencia del Cuidado de la Salud del Condado de Orange aconseja al público que no consuma alimentos y bebidas elaborados o vendidos por vendedores ambulantes de comida que no tengan un permiso de salubridad válido.

Se espera que los locales móviles de comida y los vendedores ambulantes que operan con un permiso de salud sigan las leyes de seguridad de alimentos y estén sujetos a inspecciones de salud de rutina por parte de Salud Ambiental. Estos vendedores tendrán una etiqueta de identificación emitida por el Condado de Orange en el vehículo o carro, y pueden proporcionar una prueba de permiso o inspección de salubridad de Salud Ambiental.

Ejemplos de permisos sanitarios emitidos por el Condado de Orange:

La venta de alimentos en la calle operada por vendedores de comida que no poseen un permiso de salud representa un grave riesgo para la salud pública de los residentes y visitantes del Condado de Orange. Estos vendedores suelen disponer de equipos improvisados e inseguros, no siguen las prácticas adecuadas de seguridad de alimentos y lavado de manos, y utilizan productos alimenticios no verificados en su origen, almacenamiento y manejo.   Salud Ambiental ha recibido múltiples quejas por enfermedades transmitidas por alimentos atribuidas a la venta de comida en la calle que no tienen un permiso de salud.  

Si cree que se ha enfermado tras consumir alimentos de un vendedor ambulante, llame al (714) 433-6418 o visite fillness@ochca.com.

Para obtener información sobre el Programa de Seguridad de Alimentos en la División de Salud Ambiental, por favor visite ocfoodinfo.com.

###

Source


Cơ Quan Y Tế Công Cộng Quận Cam Khuyến Cáo các Cư Dân và Du Khách nên Cảnh Giác về Tình Trạng Ngộ Độc vì Thực Phẩm

(Santa Ana, CA) – Sở Vệ Sinh trực thuộc Cơ Quan Y Tế Công Cộng Quận Cam khuyên cáo cộng đồng về việc tiêu thụ thức ăn và thức uống làm và bán ngoài đường do các nhà biến chế thực phẩm không có giấy phép hiện hành của Sở Vệ Sinh.

Các cơ sở bán thực phẩm di động và những người bán hàng rong trên các đường phố hành nghề có giấy phép vệ sinh hợp lệ được coi như đã tuân thủ các luật lệ an toàn về thực phẩm và được các thanh tra vệ sinh kiểm soát thường xuyên. Những người bán hàng thuộc loại này đều được cung cấp giấy phép vệ sinh do Quận Cam trên xe hay trên gánh hàng rong, và có thể cung cấp chứng nhận giấy phép hay giấy khám của Sở Vệ Sinh.

Bản mẫu của giấy phép chấp thuận của Sở Vệ Sinh Quận Cam:

Những người bán hàng ăn trên đường phố mà không có giấy phép của Sở Vệ Sinh tạo ra một nguy cơ nghiêm trọng về sự an toàn công cộng cho các cư dân và du khách tại Quận Cam. Những người bán hàng này chiếm hữu những dụng cụ không an toàn, không tuân thủ các phương pháp bảo quản an toàn thực phẩm và cách thức rửa tay, và sử dụng các nguồn cung cấp thực phẩm không kiểm nhận được, cách chứa hàng, và nấu nướng thức ăn. Sở Vệ Sinh đã nhận được vô số những phàn nàn về việc ngộ độc vì thức ăn do các cơ sở bán thực phẩm di động trên đường phố không có giấy phép của Sở Vệ Sinh. 

Nếu Quý Vị nghĩ rằng mình bị ngộ độc vì tiêu thụ thực phẩm do những người bán hàng rong trên đường phố xin gọi (714) 433-6418 hay fillness@ochca.com.

Muốn biết thêm chi tiết liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm tại Sở Vệ Sinh, xin vào ocfoodinfo.com.

###

Source