Select a language:
Press Release

OC Health Care Agency Prepares to Vaccinate Children Ages 5 to 11

(Santa Ana, CA) – In response to today’s approvals from the Western States Safety Review Workgroup and the California Department of Public Health (CDPH), the OC Health Care Agency (HCA) is finalizing preparations to offer the Comirnaty (Pfizer) COVID-19 vaccine to children ages 5-11.

“We expect the vaccine to be available at our mobile clinics within the next few days and through other regular vaccine distribution channels as well,” says Dr. Clayton Chau, County Health Officer and HCA Director. “We ask for our community’s patience as we and other providers prepare to make the vaccine available to the newly eligible age group. We also remain committed to delivering vaccines to the most vulnerable population and hard-to-reach communities in Orange County and continue to work closely with our local healthcare providers to host future vaccine clinics and connecting schools who are interested in setting up their own clinics with the CDPH.”

According to the FDA, clinical trials showed the vaccine to be safe with no serious side effects detected and 90.7% effective in preventing COVID-19 in this age group. The vaccine will be administered as a two-dose primary series, 3 weeks apart, but is a lower dose (10 micrograms) than that used for individuals 12 years of age and older (30 micrograms). Depending on the timing of the vaccination, a child will be given the appropriate dosage according to his or her age at the due time for each dose.

Parents and legal guardians seeking a vaccine for their eligible child(ren) are encouraged to first check with their pediatrician for availability. Other vaccine distribution channels expected to offer the vaccine for children ages 5-11 following recommendation from the Western States Workgroup and CDPH include local pharmacies, healthcare providers and online scheduling platforms Vaccines.govMyTurn.ca.gov, or Othena.com.

For more information on available vaccine distribution channels in Orange County, please visit COVIDVaccineFacts.com and click on “Find a COVID-19 Vaccine”.

###

Source


La Agencia del Cuidado de la Salud de OC se Prepara para Vacunar a los Niños de 5 a 11 Años 

(Santa Ana, CA) – En respuesta a las aprobaciones de hoy del Grupo de Trabajo de Revisión de Seguridad de los Estados del Oeste y del Departamento de Salud Pública de California (CDPH por sus siglas en inglés), la Agencia del Cuidado de la Salud del Condado de Orange (HCA por sus siglas en inglés) está finalizando los preparativos para ofrecer la vacuna contra el COVID-19 de Comirnaty (Pfizer) a los niños de 5 a 11 años.

"Esperamos que la vacuna esté disponible en nuestras clínicas móviles en los próximos días y también a través de otros canales regulares de distribución de vacunas", dice el Dr. Clayton Chau, Funcionario de Salud del Condado y Director de HCA. "Pedimos la paciencia de nuestra comunidad mientras nosotros y otros proveedores nos preparamos para que la vacuna esté disponible para el nuevo grupo de edad elegible. También seguimos comprometidos con la entrega de vacunas a la población más vulnerable y a las comunidades de difícil acceso en el Condado de Orange y continuamos trabajando estrechamente con nuestros proveedores de servicios de salud locales para organizar futuras clínicas de vacunación y conectar a las escuelas que están interesadas en establecer sus propias clínicas con el CDPH."

Según la FDA, los ensayos clínicos demostraron que la vacuna es segura, sin que se hayan detectado efectos secundarios graves y con una eficacia del 90.7% en la prevención del COVID-19 en este grupo de edad. La vacuna se administrará como una serie primaria de dos dosis, con un intervalo de 3 semanas, pero es una dosis más baja (10 microgramos) que la utilizada para personas de 12 años o más (30 microgramos). Dependiendo del tiempo en que se aplique la vacuna, el niño recibirá la dosis adecuada según su edad en el momento oportuno para cada dosis.

Se alienta a los padres y tutores legales que deseen vacunar a su(s) hijo(s) elegible(s) a que consulten primero con su pediatra la disponibilidad de la vacuna. Otros canales de distribución de vacunas que se espera que ofrezcan la vacuna para los niños de 5 a 11 años tras la recomendación del Grupo de Trabajo de los Estados del Oeste y el CDPH incluyen farmacias locales, proveedores de servicios de salud y plataformas de programación en línea Vaccines.govMyTurn.ca.gov, u Othena.com.

Para obtener más información sobre los canales de distribución de vacunas disponibles en el Condado de Orange, visite COVIDVaccineFacts.com y haga clic en "Find a COVID-19 Vaccine".

###

Source


Cơ Quan Y Tế Quận Cam Chuẩn Bị Chích Ngừa cho các Trẻ Em từ 5 đến 11 Tuổi

(Santa Ana, CA) – Để đáp ứng với sự chấp thuận ngày hôm nay từ Nhóm Nghiên Cứu An Toàn của Các Tiểu Bang Miền Tây và Bộ Y Tế Tiểu Bang California (CDPH), Cơ Quan Y Tế Công Cộng Quận Cam (HCA) sau cùng đang chuẩn bị chích ngừa COVID-19 loại thuốc của hãng Comirnaty (Pfizer) cho các trẻ em từ 5 đến 11 tuổi.

Bác sĩ Clayton Chau, Ủy Viên Đặc Nhiệm Y Tế và Giám Đốc Cơ Quan Y Tế Công Cộng Quận Cam phát biểu: “Chúng tôi hy vọng việc chích ngừa sẽ sẵn sàng tại các bệnh xá lưu động trong vài ngày sắp tới cũng như tại các nơi chích ngừa thường lệ khác. Chúng tôi kêu gọi sự kiên nhẫn của cộng đồng chúng ta trong lúc các nhà phân phối chuẩn bị để việc chích ngừa sẵn sàng đầy đủ cho thành phần lứa tuổi hợp lệ mới. Chúng tôi vẫn tiếp tục đoan chắc thuốc chích ngừa sẽ có đủ cho thành phần dân cư có nguy cơ cao nhất và các cộng đồng khó vươn tới tại Quận Cam và tiếp tục sát cánh làm việc với các thành phần chích ngừa địa phương quản trị các bệnh xá chích ngừa và liên lạc với các trường học muốn thiết lập bệnh xá chích ngừa với Bộ Y Tế Tiểu Bang (CDPH).”

Theo Cơ Quan Kiểm Phẩm và Kiểm Dược Liên Bang (FDA), các cuộc chích ngừa thử nghiệm cho thấy việc chích ngừa cho các trẻ em an toàn và không có những phản ứng phụ nghiêm trọng được phát hiện và hiệu quả lên đến 90.7% trong việc ngăn ngừa sự lây nhiễm COVID-19 cho nhóm tuổi kể trên. Chích ngừa được chia ra làm hai mũi trong khoảng thời gian cách biệt là 3 tuần lễ, nhưng với một liều lượng thấp hơn (10 micrograms) so với thuốc chích ngừa dùng cho cá nhân từ 12 tuổi trở lên (30 micrograms). Tùy theo thời gian chích ngừa, mỗi em sẽ được chích ngừa một liều lượng thích hợp tùy theo tuổi của em và khoảng cách thời gian của mỗi liều.

Các phụ huynh hoặc người giám hộ muốn chích ngừa cho con em mình trước hết nên tìm sự cố vấn của bác sĩ gia đình chuyên trách cho các em. Những nơi chích ngừa khác cũng sẽ cung cấp việc chích ngừa cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi tiếp theo đề nghị của Nhóm Tư Vấn Các Tiểu Bang Miền Tây và Bộ Y Tế Tiểu Bang (CDPH) bao gồm các dược phòng địa phương, bác sĩ gia đình và trên các trang mạng Vaccines.govMyTurn.ca.gov, hay Othena.com.

Muốn biết thêm chi tiết về các nơi có chích ngừa trên toàn Quận Cam, xin vào COVIDVaccineFacts.com và nhấn vào “Find a COVID-19 Vaccine.”

###

Source