Select a language:

OC Health Care Agency Urges Consumers of a Vietnamese Hemorrhoid Ointment to Stop Use and Seek Medical Testing

Press Release

(Santa Ana, CA) – Due to the risk of lead poisoning, the OC Health Care Agency (HCA) urges users of the Vietnamese hemorrhoid ointment called Cao Bôi Trĩ Cây Thầu Dầu​​ (Castor Oil Hemorrhoid Extract) to immediately stop using the ointment and to get their blood tested for lead. The alert follows the death of a woman in Sacramento who developed severe lead poisoning after using the ointment, according to the California Department of Public Health (CDPH). The CDPH said the ointment, purchased in Vietnam and shipped to the US, contained 4% (four percent) lead. Exposure to any amount of lead can be harmful.  
 
The HCA, in collaboration with the CDPH, urges anyone who used Cao Bôi Trĩ Cây Thầu Dầu​​ (Castor Oil Hemorrhoid Extract) to immediately:
1.) Stop using the ointment.
2.) Place it in a plastic bag, seal the bag and call (510) 620-3620 or email toxoutbreak@cdph.ca.gov.
3.) See your health care provider and get your blood tested for lead (venous blood test).  Also because other household members could have come into contact with the ointment, all household members should have their blood lead tested. Children are especially vulnerable to lead poisoning.   ​
4.) Residents who have additional questions can call HCA’s Health Referral Line at 1-800-564-8448.
 
Anyone who has used the ointment can download a letter to take to their health care provider with instructions for blood lead testing. The letters are available from the CDPH in English by clicking here and in Vietnamese by clicking here. The CDPH has set up a website with more information https://go.cdph.ca.gov/Alert-Lead-April-2024.
 
Health care providers who have questions can contact California Poison Control at 1-800-222-1222 for clinical guidance on lead poisoning. See Health-Based Guidelines for Blood Lead Levels in Adults (PDF) for specific recommendations based on your patient's blood lead level results.zzz

view image

ABOUT THE OC HEALTH CARE AGENCY

The OC Health Care Agency (HCA) is a regional interdisciplinary health jurisdiction and an accredited health department, charged with protecting and promoting individual, family and community health through partnership and coordination of public and private sector resources. Visit www.ochealthinfo.com to learn more about services and resources.

###

Cơ Quan Đặc Trách Y Tế Công Cộng Quận Cam Kêu Gọi Người Tiêu Thụ Dầu Chữa Bệnh Trĩ Việt Nam Ngưng Sử Dụng và Nên Đi Khám Nghiệm Y Tế
 

(Santa Ana, CA) – Do nguy cơ ngộ độc chất chì, Cơ Quan Đặc Trách Y Tế Công Cộng OC (HCA) kêu gọi những người dùng loại dầu để chữa trị bệnh trĩ Việt Nam có tên gọi là Cao Bôi Trĩ Cây Thầu Dầu​​ (Castor Oil Hemorrhoid Extract) phải lập tức ngưng sử dụng loại dầu này và phải đi thử máu của họ để xem có bị ngộ độc chất chì. Nguy cơ theo sau cái chết của một phụ nữ  ở Sacramento người đã bị nhiễm độc chất chì nặng sau khi dùng loại dầu này, theo phúc trình của Bộ Y Tế Tiểu Bang California (CDPH). Cơ Quan CDPH cho biết loại dầu, mua tại Việt Nam và mang sang Hoa Kỳ, có chứa 4% (bốn phần trăm) chất chì. Phô bày với bất cứ số lượng chất chì nào đều có thể bị nguy hại.  
 
Cơ Quan HCA, củng với sự hợp tác của CDPH, kêu gọi bất cứ ai đã dùng Cao Bôi Trĩ Cây Thầu Dầu​​ (Castor Oil Hemorrhoid Extract) phải lập tức:
1.) Ngưng ngay việc sử dụng loại dầu này.
2.) Để nó vào trong một bao nhựa, đóng kỹ bao lại và gọi (510) 620-3620 hay điện thư toxoutbreak@cdph.ca.gov.
3.) Đến gặp bác sĩ gia đình của quý vị và xin thử máu cho loại chì (venous blood test). ​ Đồng thời bởi vì những thân nhân khác trong gia đình có thể đã bị đụng chạm vào chất dầu, tất cả những thân nhân trong gia đình đều phải đi thử máu xem có chất chì  Đặc biệt là trẻ em dễ bị nguy cơ ngộ độc bởi chất chì.   ​
4.) Các cư dân có thêm những câu hỏi khác có thể gọi Đường Giây Giới Thiệu Chăm Sóc Sức Khoẻ của cơ quan HCA (HCA’s Health Referral Line) ở số 1-800-564-8448.
 
Bất cứ ai đã dùng loại dầu này có thể tải xuống lá thư và mang đến cho bác sĩ gia đình với lời yêu cầu cho thử máu về chất chì. Lá thư có sẵn từ CDPH bằng tiếng Anh xin nhấn vào đây và bằng tiếng Việt xin nhấn vào đây. Cơ Quan CDPH đã thiết lập trang mạng với thêm những thông tin https://go.cdph.ca.gov/Alert-Lead-April-2024.
 
Các Bác sĩ gia đình nếu ai có những thắc mắc có thể liên lạc với Cơ Quan Kiểm Soát Chất Độc California tại số 1-800-222-1222 cho những chỉ dẫn y tế về sự ngộ độc bởi chất chì. Xin xem Health-Based Guidelines for Blood Lead Levels in Adults (PDF) cho những đề nghị đặc biệt căn cứ trên kết quả mức độ ngộ độc chất chì trong máu bệnh nhân của quý vị.zzz

view image

Về CƠ QUAN ĐẶC TRÁCH Y TẾ CÔNG CỘNG OC
Cơ Quan Đặc Trách Y Tế Công Cộng OC (HCA) là cơ quan y tế có thẩm quyền khu vực và là cơ quan y tế được công nhận, đặc trách việc bảo vệ và phát động sự lành mạnh cho cá nhân, gia đình và cộng đồng xuyên qua sự hợp tác  điều hành các tài nguyên thuộc các lãnh vực công và tư. Xin vào www.ochealthinfo.com để biết thêm các dịch vụ và tài nguyên.

###

source