Select a language:

Recruitment Now Open for the CalOptima Health Board of Directors

Press Release

(Santa Ana, CA) — The OC Health Care Agency (HCA) is pleased to announce that recruitment is now open for one seat on the CalOptima Health Board of Directors.

A County-organized health system, CalOptima Health serves more than 940,000 low-income children, adults, seniors and persons with disabilities. CalOptima Health was formed in 1995 in response to a health care system that was struggling to meet the needs of vulnerable Orange County residents. Today, CalOptima Health has grown to be the second largest health insurer in Orange County, but stayed true to its mission of providing members with access to quality health care services.

The HCA is seeking applicants who represent the diverse backgrounds, interests and demographics of Orange County residents and have the experience and expertise to operate a public health care system.

To apply for a seat on the CalOptima Health Board of Directors, please complete an application by September 12, 2023. Applications can be found on the HCA’s website at ochealthinfo.com/caloptima

Please send a completed application and resume to:

OC Health Care Agency, Attention: Mindy Winterswyk
405 W. 5th St., Ste. 720
Santa Ana, CA 92701

Please note all applications are public records.

The selected applicant will serve the remaining term for the vacated seat beginning upon appointment by the Orange County Board of Supervisors. CalOptima Health Board meetings are typically held on the first Thursday of each month at 2 p.m. at CalOptima Health, located at 505 City Parkway W. in the City of Orange.

Applications are being accepted for one seat on the CalOptima Health Board of Directors:

  1. A current CalOptima Health member or a family member of a current CalOptima Health Member.

For additional information, please contact Mindy Winterswyk at (714) 834-5052 or via email at mwinterswyk@ochca.com.

###

Abrió el periodo de reclutamiento para
la Junta Directiva de CalOptima Health

(Santa Ana, CA) — La Agencia del Cuidado de la Salud (HCA) del Condado de Orange se complace en anunciar que el periodo de reclutamiento para la Junta Directiva de CalOptima Health ya está abierto. CalOptima Health es un sistema de salud organizado por el condado que atiende a más de 940,000 niños, adultos, personas de la tercera edad y personas con discapacidades de bajos ingresos. CalOptima Health se formó en 1995 en respuesta a un sistema de atención médica que estaba luchando para satisfacer las necesidades de los residentes vulnerables del Condado de Orange. En la actualidad, CalOptima Health ha crecido hasta convertirse en la segunda compañía de seguros de salud más grande del Condado de Orange, pero se mantuvo fiel a su misión de proporcionar a los miembros acceso a servicios de salud de calidad.
 
La HCA está buscando candidatos que representen los diversos orígenes, intereses y demografía de los residentes del Condado de Orange y que tengan la experiencia y los conocimientos necesarios para operar un sistema de salud pública.
 
Para solicitar un puesto en la Junta Directiva de CalOptima Health, complete una solicitud antes del 12 de septiembre de 2023. Las solicitudes se pueden encontrar en el sitio web de la HCA en ochealthinfo.com/caloptima.
 
Por favor, envíe una solicitud y su currículum completos a:  
Agencia del Cuidado de la Salud del Condado de Orange (OC Health Care Agency)
Atención: Mindy Winterswyk
405 W. 5th St., Ste. 720
Santa Ana, CA 92701  
Tenga en cuenta que todas las solicitudes son registros públicos.
 
El solicitante seleccionado servirá durante el período restante para el puesto vacante a partir del nombramiento por parte de la Junta de Supervisores del Condado de Orange. Las reuniones de la Junta de CalOptima Health generalmente tienen lugar el primer jueves de cada mes a las 2 p.m. en CalOptima Health, ubicado en 505 City Parkway W. en la Ciudad de Orange.  

Se están aceptando solicitudes para un puesto en la Junta Directiva de CalOptima Health:  

1.  Un miembro actual de CalOptima Health o un familiar de un miembro actual de CalOptima Health.
  
Para obtener información adicional, comuníquese con Mindy Winterswyk al (714) 834-5052 o por correo electrónico a mwinterswyk@ochca.com

###

Cơ Quan Bảo Hiểm Y Tế Công Cộng CalOptima Hiện Nay Bắt Đầu Tuyển Mộ các Thành Viên cho Hội Đồng Quản Trị 

(Santa Ana, CA) — Cơ Quan Đặc Trách Y Tế Công Cộng Quận Cam (HCA) hân hạnh thông báo hiện nay bắt đầu tuyển mộ các Thành Viên cho Hội Đồng Quản Trị CalOptima. A County-organized health system, Một Cơ Quan Bảo Hiểm Y Tế Công Cộng của Quận, CalOptima phục vụ hơn 940,000 thành phần lợi tức thấp bao gồm trẻ em, người lớn, cao niên và những người khuyết tật. Cơ Quan CalOptima được thành lập năm 1995 để đáp ứng với một hệ thống chăm sóc sức khỏe đã phải đấu tranh một cách gian nan thỏa mãn nhu cầu của những cư dân dễ bị tỗn thương của Quận Cam. Ngày hôm nay, CalOptima đã tăng trưởng để trở thành Cơ Quan Bảo Hiểm lớn thứ nhì tại Quận Cam, nhưng vẫn duy trì theo đúng sứ mệnh là cung cấp cho các thành viên một sự tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đầy phẩm chất.
 
Cơ Quan HCA hiện đang tìm kiếm những ứng viên đại diện cho những tầng lớp, quyền lợi, khu vực địa lý khác biệt của cư dân Quận Cam và có kinh nghiệm và khả năng chuyên môn để diều hành hệ thống bảo hiểm y tế công cộng.
 
Để nạp đơn ứng viên cho một vai trò trong Hội Đồng Quản Trị CalOptima, xin hoàn tất đơn hạn chót ngày 12 Tháng Chín, 2023. Đơn nạp có thể tìm thấy trên mạng của HCA tại ochealthinfo.com/caloptima.
 
Xin gởi đơn hoàn tất và bản tóm tắt kê khai lý lịch đến:  
OC Health Care Agency, Attention: Mindy Winterswyk
405 W. 5th St., Ste. 720
Santa Ana, CA 92701  
Xin lưu ý tất cả đơn nạp đều được coi là hồ sơ công cộng .
 
Những ứng viên được chọn lựa sẽ phục vụ nhiệm kỳ còn lại của những vị trí đang khiếm khuyết bắt đầu kể từ khi được Hội Đồng Giám Sát Quận Cam tuyển chọn. Những cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị CalOptima cơ bản được thực hiện vào mỗi Thứ Năm đầu tháng vào lúc 2 giờ chiều tại Trụ Sở chính của Cơ Quan CalOptima, tọa lạc tại 505 City Parkway W. thuộc Thành Phố Orange.
 
Các đơn nạp được chấp nhận chỉ cho một vị trí trong Hội Đồng Quản Trị CalOptima: 

  1. Thành viên CalOptima Health hiện tại hoặc người thân gia đình của thành viên CalOptima Health hiện tại.  

Muốn biết thêm thông tin, xin liên lạc với Mindy Winterswyk tại (714) 834-5052 hay điện thư tại mwinterswyk@ochca.com.

###

Source