Select a language:

Recruitment Now Open for the CalOptima Health Board of Directors

Press Release

(Santa Ana, CA) - The OC Health Care Agency (HCA) is pleased to announce that recruitment is now open for the CalOptima Health Board of Directors. A County-organized health system, CalOptima Health serves nearly 935,000 low-income children, adults, seniors and people with disabilities. CalOptima Health launched in 1995 in response to the local health care system’s difficulty in meeting the needs of vulnerable Orange County residents. Today, CalOptima Health is the single largest health insurer in Orange County and recognized statewide for delivering quality care. CalOptima Health’s mission is to serve member health with excellence and dignity, respecting the value and needs of each person. 

The HCA is seeking applicants who represent the diverse backgrounds, interests and demographics of Orange County residents and have the experience and expertise to operate a public health care system.
 
To apply for a seat on the CalOptima Health Board of Directors, please complete an application by April 26, 2024. Applications can be found on the HCA’s website at ochealthinfo.com/caloptima. We may reopen or extend recruitment. Please send a completed application and resume to: 
 
OC Health Care Agency
Attention: James Kim
405 W. 5th Street, Suite 710
Santa Ana, California 92701
 
Please note all applications are public records. The selected applicants will serve beginning upon appointment by the Orange County Board of Supervisors. CalOptima Health Board meetings are typically held on the first Thursday of each month at 2 p.m. at CalOptima Health, located at 505 City Parkway W. in the City of Orange.

Applications are being accepted for the following seats on the CalOptima Health Board of Directors:  

 1. One person who is a current hospital administrator or is a former hospital administrator.
 2. One person who is a practicing licensed medical provider who is not an owner or officer or a member of the board of directors of a contracted independent physician’s association or provider network.
 3. One person who is a practicing licensed physician and who is also a representative of a contracted independent physician’s association or provider network.
 4. One person of a member of the public who is a legal resident of Orange County.
 5. One person who is an accounting or public finance professional, or an attorney who is an active member of the State of California bar.
 6. One person who is a representative of a community clinic, which may include, but is not limited to, a representative of a federally qualified health center.
 7. One person who is a current CalOptima Health member or is a family member of a current CalOptima Health member. For the purposes of this subdivision, “family member” means a parent, sibling, foster parent, or legal guardian of a CalOptima Health member.

For additional information, please contact James Kim at (714) 834-3883 or via email at jameskim@ochca.com.

###

Apertura del período de reclutamiento para la Junta Directiva de CalOptima Health

(Santa Ana, CA) - La Agencia del Cuidado de la Salud (HCA) del Condado de Orange se complace en anunciar la apertura del período de reclutamiento para la Junta Directiva de CalOptima Health. CalOptima Health, un sistema de salud organizado por el condado, atiende a alrededor de 935.000 niños, adultos, ancianos y personas con discapacidades de bajos ingresos. CalOptima Health se lanzó en 1995 en respuesta al hecho de que el sistema de atención médica local estaba luchando para satisfacer las necesidades de los residentes vulnerables del Condado de Orange. Hoy en día, CalOptima Health es la aseguradora de salud más grande en el Condado de Orange y reconocida en todo el estado por brindar atención de calidad. La misión de CalOptima Health es brindar a los miembros de atención médica excelencia y dignidad, respetando el valor y las necesidades de cada persona.
 
La HCA está buscando solicitantes que representen los diversos antecedentes, intereses y demografía de los residentes del Condado de Orange y que tengan la experiencia y la habilidad para operar un sistema de salud pública.
 
Para solicitar un puesto en la Junta Directiva de CalOptima Health, complete una solicitud antes del 26 de abril de 2024. Las solicitudes se pueden encontrar en el sitio web de la HCA en: ochealthinfo.com/caloptima. Es posible reabrir o extender el reclutamiento. Envíe una solicitud y su currículum completos a:
 
OC Health Care Agency 
Attention: James Kim
405 W. 5th Street, Suite 710
Santa Ana, California 92701
 
Tenga en cuenta que todas las solicitudes son registros públicos.
Los solicitantes seleccionados servirán a partir de su nombramiento por la Junta de Supervisores del Condado de Orange. Las reuniones de la Junta de CalOptima Health generalmente se llevan a cabo el primer jueves de cada mes a las 2 p. m. en CalOptima Health, ubicado en 505 City Parkway W. en la Ciudad de Orange.

Se aceptan solicitudes para los siguientes puestos en la Junta Directiva de CalOptima Health de:  

 1. Una persona que es un administrador del hospital actual o un ex administrador del hospital.
 2. Una persona que sea un proveedor médico con licencia en ejercicio que no es un propietario o funcionario o un miembro de la junta directiva de una asociación de médicos independientes contratados o red de proveedores.
 3. Una persona que sea un médico profesional en ejercicio y que también sea un representante de una asociación de médicos independientes contratados o red de salud.
 4. Una persona de un miembro del público que sea residente legal del Condado de Orange.
 5. Un contador profesional o un profesional en finanzas públicas, o un abogado que sea miembro activo del Colegio de Abogados del Estado de California (State of California bar).
 6. Una persona que sea representante de una clínica comunitaria que puede incluir, entre otros, un representante de un centro de salud calificado federalmente.
 7. Una persona que sea un miembro actual de CalOptima Health o un miembro de la familia de un miembro actual de CalOptima Health. Para los propósitos de esta subdivisión, “miembro de la familia” significa un padre, hermano, padre/madre adoptivo/a o tutor legal de un miembro de CalOptima Health.

Para obtener información adicional, comuníquese con James Kim al (714) 834-3883 o por correo electrónico a jameskim@ochca.com.
 

###

Cơ Quan Bảo Hiểm Y Tế Công Cộng CalOptima Hiện Nay Bắt Đầu Tuyển Mộ Các Thành Viên cho Hội Đồng Quản Trị
 

(Santa Ana, CA) - Cơ Quan Y Tế Công Cộng Quận Cam (HCA) hân hạnh thông báo hiện nay bắt đầu tuyển mộ các Thành Viên cho Hội Đồng Quản Trị CalOptima. Một cơ quan bảo hiểm y tế công cộng của Quận, CalOptima phục vụ gần 935,000 thành phần lợi tức thấp bao gồm trẻ em, người lớn, cao niên và những người khuyết tật. Cơ Quan CalOptima được thành lập năm 1995 để đáp ứng với sự khó khăn của một hệ thống chăm sóc sức khỏe địa phương trong việc thỏa mãn nhu cầu của những cư dân Quân Cam dễ bị tổn thương. Ngày hôm nay, Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe CalOptima là một cơ quan bảo hiểm sức khỏe lớn nhất tại Quận Cam và được thừa nhận trên toàn tiểu bang trong việc cung cấp chăm sóc sức khỏe đầy phẩm chất. Sứ mạng của Cơ Quan Y Tế CalOptima là phục vụ sức khỏe của các thành viên với sự tuyệt hảo và thành tín, tôn trọng giá trị và nhu cầu của mỗi người. 

Cơ Quan HCA hiện đang tìm kiếm những ứng viên đại diện cho những tầng lớp, quyền lợi, khu vực địa lý khác biệt của cư dân Quận Cam và có kinh nghiệm và khả năng chuyên môn để điều hành hệ thống bảo hiểm y tế công cộng.
 
Để nạp đơn ứng viên cho một vai trò trong Hội Đồng Quản Trị CalOptima, xin hoàn tất đơn hạn chót ngày 26 Tháng Tư, 2024. Đơn nạp có thể tìm thấy trên mạng của HCA tại ochealthinfo.com/caloptima. Chúng tôi có thể tái thu nhận đơn hay gia tăng thời gian tuyển mộ. Xin gởi đơn đã hoàn tất và bản tóm tắt kê khai lý lịch đến:  

OC Health Care Agency
Attention: James Kim
405 W. 5th Street, Suite 710
Santa Ana, California 92701

Xin lưu ý tất cả đơn nạp đều được coi là hồ sơ công cộng.
Những ứng viên được chọn lựa sẽ bắt đầu phục vụ sau khi được Hội Đồng Giám Sát Quận Cam tuyển chọn. Những cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị CalOptima cơ bản được tổ chức vào mỗi Thứ Năm đầu tháng vào lúc 2 giờ chiều tại trụ sở chính của CalOptima, tọa lạc tại 505 City Parkway W. thuộc Thành Phố Orange.

Các đơn nạp được chấp nhận cho những vị trí sau đây trong Hội Đồng Quản Trị CalOptima:  

 1. Một người phải là giám đốc điều hành bệnh viện hiện tại hay đã từng là giám đốc điều hành bệnh viện.
 2. Một người có giấy phép cung cấp y tế hiện đang hành nghề và là người không làm chủ hay là một nhân viên điều hành hay là một thành viên của hội đồng quản trị của một hiệp hội y sĩ độc lập có khế ước hay một tổ hợp cung cấp y tế.
 3. Một người có giấy phép hiện đang hành nghề y sĩ và cũng là người đại diện cho một hiệp hội y sĩ độc lập có khế ước hay một tổ hợp y tế.
 4. Một người là thành viên của công chúng là người cư dân hợp pháp của Quận Cam.
 5. Một người là chuyên viên kế toán hay tài chánh công, hay là một luật sư hiện đang là thành viên hoạt động trong luật sư đoàn của tiểu bang California.
 6. Một người là đại diện của bệnh xá cộng đồng có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, là đại diện của một trung tâm y tế hợp lệ với liên bang.
 7. Một người hiện tại là tham dự viên của Cơ Quan CalOptima hay là thành viên gia đình của một tham dự viên hiện tại của Cơ Quan CalOptima. Để làm rõ nghĩa cho sự phân biệt “thành viên gia đình” có nghĩa là cha mẹ, anh em, cha mẹ nuôi, người giám hộ luật định của tham dự viên Cơ Quan  Y Tế CalOptima.

Muốn biết thêm thông tin, xin liên lạc với James Kim tại số (714) 834-3883 hay qua điện thư tại jameskim@ochca.com.

###

Source