Select a language:
Press Release

Uninsured Individuals Urged to Get Their COVID-19 Vaccine As Soon As Possible

(Santa Ana, CA) – The OC Health Care Agency urges individuals who do not have health insurance and are not fully vaccinated or boosted against COVID-19 to get their shot before the federal Uninsured Program stops accepting vaccination claims on April 5, 2022.
 
Currently, the U.S. Department of Health and Human Services (HHS) provides claims reimbursement to health care providers generally at Medicare rates for administering COVID-19 vaccines to uninsured individuals, as well as providing COVID-19 testing and treatment. Due to the lack of funding, vaccination claims for uninsured individuals will no longer be accepted on April 5, 2022 at 11:59 p.m. ET. Claims for testing and treatment will not be accepted on March 22, 2022 at 11:59 p.m. ET.
 
“Vaccination has been critical to reducing severe illness and hospitalization due to COVID-19. We know that because our data continues to show that the majority of people who are hospitalized due to COVID-19 are unvaccinated,” says Dr. Clayton Chau, OC Health Care Agency Director. “Up until now, vaccines have been available to everyone at no cost regardless of their health coverage due to funding from the federal government. After the cutoff time on April 5, coverage for vaccinations for anyone who is uninsured (March 22 for tests and treatment services) would depend on the availability of funds by the provider they are receiving from (such as the healthcare system or hospital). We encourage everyone who is not yet vaccinated, including those who are uninsured, to get vaccinated as soon as possible.”
 
After March 22 (for testing), or April 5 (for vaccines), uninsured inviduals seeking a COVID-19 vaccine or test are advised to visit www.ochealthinfo.com/covid for more information on services available through the OC Health Care Agency.
 
COVID-19 vaccines are widely available throughout Orange County for walk-in, same day, and future appointments. Eligible individuals age 5 and older can visit their local pharmacy or healthcare provider, or search for vaccination appointments and locations online at Vaccines.govMyTurn.ca.gov, or Othena.com.
 
For more information on where to get vaccinated in Orange County, click here: Find a COVID-19 Vaccine
 
For more information on status of the Uninsured Program, click here: COVID-19 Claims Reimbursement to Health Care Providers and Facilities for Testing, Treatment, and Vaccine Administration for the Uninsured

###

Source


Se insta a las personas a que se pongan su vacuna contra la COVID-19 lo antes posible

(Santa Ana, CA) – La Agencia del Cuidado de la Salud de OC (OC Health Care Agency) insta a las personas que no tengan seguro médico y que no hayan recibido la vacuna completa ni la vacuna de refuerzo contra el COVID-19 a ponerse la vacuna antes de que el Programa federal para no asegurados deje de aceptar solicitudes por vacunación el 5 de abril de 2022.
 
En la actualidad, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (Health and Human Services, HHS) de Estados Unidos entrega reembolso por solicitudes a los proveedores de atención médica, generalmente a tasas de Medicare, por administrar vacunas contra el COVID-19 a personas no aseguradas, además de proporcionar pruebas y tratamiento para la COVID-19. Debido a la falta de fondos, las solicitudes por vacunación para personas no aseguradas dejarán de aceptarse a partir del 5 de abril de 2022, a las 11:59 p.m. ET. Se dejará de aceptar solicitudes por pruebas y tratamiento el 22 de marzo de 2022, a las 11:59 p.m.ET.
 
“La vacunación ha sido clave para reducir la enfermedad grave y hospitalización debido a COVID-19. Sabemos eso porque nuestros datos continúan mostrando que la mayoría de personas hospitalizadas por COVID-19 no están vacunadas" dice el Dr. Clayton Chau, Director de la Agencia del Cuidado de la Salud de OC. “Hasta ahora, las vacunas estaban disponibles para todo el mundo sin costo, sin importar su cobertura de salud gracias a los fondos del gobierno federal. Después de la fecha de cierre del 5 de abril, la cobertura para las personas no aseguradas (22 de marzo para pruebas y servicios de tratamiento) dependerá de la disponibilidad de fondos del proveedor que los atiende (como el sistema de salud o el hospital). Recomendamos a todas las personas que todavía no se han vacunado, incluidas aquellas que no tienen seguro médico, a vacunarse lo antes posible”.
 
Después del 22 de marzo (para pruebas de detección), o del 5 de abril (para vacunas), se aconseja a las personas no aseguradas que busquen una vacuna o prueba de COVID-19 que visiten www.ochealthinfo.com/covid para obtener más información sobre los servicios disponibles a través de la Agencia del Cuidado de la Salud de OC.
 
Las vacunas contra el COVID-19 están disponibles de forma general en todo el Condado de Orange para ir sin cita previa, con cita el mismo día o citas para una fecha futura. Las personas elegibles de 5 años de edad y más pueden visitar su farmacia local o proveedor de atención médica, o buscar en línea citas y lugares para vacunarse en Vaccines.govMyTurn.ca.gov, o Othena.com.
 
Para obtener más información sobre dónde vacunarse en el Condado de Orange, haga clic aquí: Encuentre una vacuna contra la COVID-19
 
Para obtener más información sobre el estado del Programa para personas no aseguradas, haga clic aquí: COVID-19 Solicitudes de reembolso por COVID-19 a proveedores de atención de salud y centros de prueba, tratamiento y administración de la vacuna para personas no aseguradas

###

Source


Những Cá Nhân Không Có Bảo Hiểm Được Khuyến Khích Nên Chích Ngừa COVID-19 Càng Sớm Càng Tốt

(Santa Ana, CA) – Cơ Quan Y Tế Công Cộng Quận Cam khuyến cáo những cá nhân không có bảo hiểm sức khỏe  và chưa chích ngừa hoàn toàn hay mũi booster để chống lại COVID-19 nên đi chích ngừa trước khi Chương Trình Không Có Bảo Hiểm liên bang chấm dứt chấp nhận cho chích ngừa vào ngày 5 tháng Tư, 2022.

Hiện tại, Bô Y Tế và Xã Hội Liên Bang (HHS) chấp thuận bồi hoàn phí tổn chích ngừa cho các nhà cung cấp y tế tổng quát theo giá chích ngừa COVID-19 trả cho bảo hiểm Medicare đối với những cá nhân không có bảo hiểm, cũng như cung cấp xét nghiệm COVID-19 và chữa trị. Tuy nhiên vì thiếu ngân khoản, việc bồi hoàn chi phí chích ngừa cho những cá nhân không có bảo hiểm sẽ không còn được chấp nhận vào lúc 11.59 giờ đêm. ET. Bồi hoàn chi phí cho xét nghiệm và chữa trị sẽ không được chấp nhận vào lúc 11.59 giờ đêm ngày 22 tháng Ba, 2022.

Bác Sĩ Clayton Chau, Giám Đốc Cơ Quan Y Tế Công Cộng Quận Cam phát biểu: “Chích ngừa rất hệ trọng để làm giảm bệnh tật trầm trọng và phải vào bệnh viện vì COVID-19. Chúng tôi biết điều này bởi vì các dữ kiện tiếp tục cho thấy phần lớn những người phải vào bệnh viện vì COVID-19 là do không chích ngừa. Cho đến bây giờ, chích ngừa vẫn có sẵn và miễn phí cho bất cứ ai không cần có bảo hiểm sức khỏe hay không vì được tài trợ bởi chính quyền liên bang. Sau ngày 5 tháng Tư là thời hạn chấm dứt, ngân khoản bồi hoàn chích ngừa cho bất cứ ai không có bảo hiểm ( ngày 22 tháng Ba cho dịch vụ xét nghiệm và chữa trị) sẽ tùy thuộc vào ngân khoản còn lại của những nhà cung cấp y tế mà họ đang nhận được từ chính quyền ( tỉ như các hệ thống chăm sóc sức khỏe hay bệnh viện). Chúng tôi khuyến khích mọi người chưa được chích ngừa, kể cả những người không có bảo hiểm, nên đi chích ngừa càng sớm càng tốt.”

Sau ngày 22 tháng Ba (cho xét nghiệm), hay ngày 5 tháng Tư (cho chích ngừa), những cá nhân không có bảo hiểm muốn được chích ngừa COVID-19 hay xét nghiệm xin vào www.ochealthinfo.com/covid để biết thêm thông tin về những dịch vụ có sẵn xuyên qua Cơ Quan Y Tế Công Cộng Quận Cam.
 
Chích ngừa COVID-19 có sẵn rộng rãi trên toàn Quận Cam không cần lấy hẹn, cùng ngày và lấy hẹn trước. Những cá nhân hợp lệ từ 5 tuổi trở lên có thể đến các dược phòng địa phương hay bác sĩ gia đình, hay muốn lấy hẹn và địa điểm trên mạng tại Vaccines.govMyTurn.ca.gov, hay Othena.com.
 
Muốn biết thêm chi tiết các nơi chích ngừa tại Quận Cam, xin nhấn vào đây: Find a COVID-19 Vaccine
 
Muốn biết thêm chi tiết về tình trạng của Chương Trình Không Bảo Hiểm, xin nhấn vào đây: COVID-19 Claims Reimbursement to Health Care Providers and Facilities for Testing, Treatment, and Vaccine Administration for the Uninsured

###

Source


보험 미 가입자, 최대한 빨리 COVID-19 백신 접종 촉구

(산타 아나, CA) – OC 보건의료기관은 보험 미가입자로서 COVID-19 예방접종 또는 부스트 샷 접종을 마치지 않은 사람들은 2022년 4월 5일, 연방 보험 미 가입자 프로그램이 중단되기 전에 접종을 받도록 촉구했습니다.
 
현재 미국 보건복지부(HHS)는 보건의료 전문가들에게 보험 미가입자에 대한 COVID-19 백신 접종과, 그들에 대한 COVID-19 검사와 치료를 위한 비용은 일반적으로 메디케어 요율을 기준으로 하여 상환 청구를 받고 있습니다. 기금에는 한도가 있으므로, 보험 미가입자에 대한 백신 비용 청구 접수는 2022년 4월 5일,  동부 시간 오후 11:59 이후에 더 이상 가능하지 않을 것입니다. 2022년 3월 22일 동부시간 오후 11:59에는 검사와 치료에 대한 청구를 접수하지 않습니다.
 
"백신접종은 COVID-19로 인한 중증 질병과 입원을 줄이는데 결정적인 역할을 합니다. 저희 데이터에 의하면 COVID-19로 인한 입원자들의 다수는 백신 미접종자인 것으로 알고 있습니다,"라고 OC 보건진료 기관의 감독관 닥터 클레이튼 초가 말했습니다. "지금까지는, 연방 정부의 기금 덕분에 대상자의 보험가입 여부와 상관없이 모든 사람들에게 백신 접종이 가능했습니다. 4월 5일 기한이 지난 이후에는 보험 미가입자로서 모든 사람들 대상 백신 접종 포괄 내용(검사와 치료 서비스의 경우는 3월22일)는 보건의료 전문가가 (보건의료 기관이나 병원)에서 받는 기금의 상황에 따라 가능 여부가 정해질 것입니다. 백신을 맞지 않은 사람은 보험 미 가입자라 할지라도 모두 최대한 빨리 백신을 맞도록 촉구합니다."
 
보험 가입자로서 3 22(검사에 해당) 또는 4 5(백신 접종에 해당)  이후에 COVID-19 백신접종 또는 검사를 받고자 한다면 www.ochealthinfo.com/covid 에 방문하기 바라며, 이용 가능한 서비스에 대한 더 많은 정보는 OC 보건의료기관에 물어보시기 바랍니다.
 
COVID-19 백신 접종은 오렌지 카운티 전역에서 직접 방문하면 같은 날 혹은 차후 약속을 정하여 가능합니다. 5세 이상으로서 자격이 되는 사람은 지역의 약국 또는 보건의료 전문가에게 방문하거나, 다음 사이트에서 온라인으로 백신 접종 약속을 하거나 지역을 알아보시기 바랍니다: Vaccines.govMyTurn.ca.gov, 또는 Othena.com.
 
백신 접종 장소에 대하여 더 많은 정보가 필요하다면 이곳에 클릭하세요: COVID-19 백신 찾
 
보험 미 가입자에 대한 정보가 더 필요하다면, 이곳에 클릭하세요:  COVID-19 보험 미가입자 대상 COVID-19 검사, 치료, 백신 접종에 대한 보건의료 전문가와 기관 대상 청구금 환급

###

Source


敦促未投保的人盡快接種COVID-19新冠疫苗

(加利福尼亞州聖安娜市) – 俄克拉荷馬州醫療保健機構敦促那些沒有醫療保險、沒有完全接種或沒有加強接種COVID-19新冠疫苗的人,在聯邦未投保者計劃於2022年4月5日停止接受疫苗接種報銷之前接種。
 
目前,美國衛生與公眾服務部(HHS)向醫療服務提供者提供報銷,一般按醫療保險費率向未投保的人注射COVID-19新冠疫苗,以及提供COVID-19檢測和治療。由於缺乏資金,從April 5, 2022 at 11:59 p.m. ET(美國東部時間2022年4月5日晚上11:59)開始,將不再接受未投保個人的疫苗接種申請。從March 22, 2022 at 11:59 p.m. ET(美國東部時間2022年3月22日晚上11:59)開始,將不接受檢測和治療的索賠。
 
"接種疫苗對於減少COVID-19新冠引起的嚴重疾病和住院治療至關重要。我們知道,因為我們的數據繼續顯示,大多數因COVID-19而住院的人都沒有接種疫苗,"奧蘭治郡醫療保健機構主任 Clayton Chau 醫生這麽說。"到目前為止,由於聯邦政府的資助,每個人都可以免費接種疫苗,無論他們的醫療保險承包範圍如何。在4月5日的截止時間之後,任何未投保的人(3月22日的檢查和治療服務)的疫苗接種覆蓋率將取決於他們所接受的提供者(如醫療系統或醫院)是否有可用資金。我們鼓勵所有尚未接種疫苗的人,包括那些未投保的人,盡快接種疫苗"。
 
322日(檢測)或45日(接種疫苗)之後,建議尋求COVID-19新冠疫苗或檢測的未投保的個人訪問 www.ochealthinfo.com/covid ,以了解更多通過奧蘭治郡醫療保健機構提供的服務信息。
 
奧蘭治郡各地廣泛提供COVID-19新冠疫苗,可預約上門、當天接種和未來接種。符合條件的5歲及以上的人可以到當地藥店或醫療保健機構,或在 Vaccines.govMyTurn.ca.gov或 Othena.com網站上搜索疫苗接種預約和地點。
 
關於在奧蘭治郡哪裡接種疫苗的更多信息,請點擊這裡。尋找 COVID-19 新冠疫苗
 
更多關於未投保者計劃狀況的信息,請點擊這裡:給醫療服務提供者和機頭的檢測、治療和疫苗管理的針對未投保人的COVID-19新冠費用報銷。

###

Source